Salgsbetingelser

Leveringsbetingelser

1. Generelt
Mellom partene gjelder NL O9 eller, hvis den har gått ut, de generelle leveringsbetingelser som måtte ha avløst NL 09, begge nedenfor kalt NL.
I tillegg kommer bestemmelsene på denne siden.
Eventuelle avvik eller unntak fra dette må være avtalt eller bekreftet skriftlig for å være gyldige. I den grad det måtte være forskjell mellom nedenstående bestemmelser og bestemmelsene i NL, gjelder nedenstående bestemmelser, så sant de ikke er mer bebyrdende for Norild AS enn NL.
For privatkunder gjelder forbrukerkjøpsloven.


2. Tilbud og avtaleinngåelse
Avtale er inngått når kunden har akseptert Norild AS tilbud og Norild AS har sendt skriftlig ordrebekreftelse. Disse leveringsbetingelser inngår da i avtalen.

3. Leveringens omfang og utførelse
Leveringen omfatter det som er skriftlig spesifisert i Norilds ordrebekreftelse og i eventuelle senere skriftlige bekreftelser eller avtaler.
Det forutsettes at kunden gir korrekte opplysninger til Norild som grunnlag for leveringen. Tekniske opplysninger om yteevne, kraftbehov o.l. gitt av Norild i forbindelse med leveringen, gjelder med forbehold om endringer fra produsentens eller leverandørens side.
Dersom Norild finner det nødvendig, kan underleverandør benyttes.

4. Ansvar for å fremskaffe underlagsmateriale
Kunden er ansvarlig for at Norild får tilstrekkelig og korrekt underlagsmateriale, herunder beregninger og kalkulasjoner, slik at Norild kan foreta leveringen som avtalt.

5. Salgspant
Norild AS har salgspant i alt levert materiell. Kunden har ikke rett til å disponere over materiellet på en slik måte at Norilds salgspant blir forringet.

6. Reklamasjon, mangler
Reklamasjon må fremsettes leverandør så raskt som mulig etter at avviket er oppdaget for å begrense eventuelle følgeskader.
Feil som ikke viser seg før etter at anlegget er tatt i bruk har Norild AS ansvar for kun dersom kunden har fått utført nødvendig vedlikehold av kompetent personell.
Ansvaret gjelder i så fall i ett år etter levering dersom ikke annet er avtalt.
Reklamasjon må være skriftlig og spesifisert for å regnes som gitt. Med spesifisert menes at kunden må opplyse konkret hva feilen går ut på, når og under hvilke driftsforhold den oppsto.
Det regnes ikke som mangel dersom feilen skyldes vanlig slitasje, utenforliggende årsaker som for eksempel gal spenning eller faseforskyvning, mangelfullt vedlikehold, herunder mangelfull rengjøring, mangelfull smøring eller oljefylling, feilaktig montering foretatt av kjøper eller noen han har engasjert, eller annen feil bruk av materiellet. Dersom det viser seg at kunden ikke har fulgt drifts- og vedlikeholdsinstruksen for anlegget, blir Norild AS ikke ansvarlig for feil og mangler. Følgeskader dekkes ikke. Lekkasje av kuldemedium og statlige særavgifter regnes som følgeskade.

7. Forsinket levering
Det regnes ikke som forsinket levering dersom forsinkelsen skyldes at Norild AS ikke i tide har fått nødvendig materiell fra produsent, med mindre forsinkelsen er noe Norild AS burde ha forutsett da ordrebekreftelse ble sendt.
I tillegg til de force majeure-grunner som er eksemplifisert i NL, nevnes også trafikkproblemer, epidemier og offentlige inngrep og reguleringer som eksempler på force majeure.

8. Avbestilling av varer og tjenester
Ved avbestilling av arbeid og materiell fra kundens side, som ikke skyldes feil eller vesentlig forsinkelse fra Norild AS sin side, faktureres et avbestillingsgebyr på 15 % av salgssum.
Utstyr spesialprodusert for leveransen, som prefabrikkerte rom og spesialbygde aggregater, samt alle typer kretskort o.l. som våre leverandører ikke tar i retur, faktureres fullt ut etter avtalt pris.

Førøvrig viser vi til “Alminnelig Leveringsbetingelser for kommersielle kuldeanlegg fastsatt av Kjøleleverandørenes Landsforening